Mittetulundusühingu Aarete Laegas PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Aarete Laegas (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on raskustesse sattunud perede abistamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 kogutakse era- ja juriidilistelt isikutelt rahalisi ja materiaalseid vahendeid;
1.2.2 korraldatakse seminare, üritusi, koosviibimisi;
1.2.3 planeeritakse, koostatakse ja viiakse läbi projekte;
1.2.4 tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega Eestis ja välisriikides;
1.2.5 kogutakse kokku vähekasutatud riideid, sorteeritakse need ning saadetakse kõlblikud taaskasutusse;
1.2.6 kaardistatakse abi vajavate inimeste võrgustik ning otsitakse lahendusi süsteemseks abistamiseks.

II ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Aarete Laegas MTÜ juhatuse liige
Kadri Britt Põldre